Muzeja vēsture

Raunas novada Drustu pagasta pārvaldes ēkā atrodas Drustu novadpētniecības muzejs, kurā var iepazīties ar pagasta kultūrvēsturi.
Muzeja pirmsākumi saistāmi ar Drustu pamatskolas vēstures skolotāja Jāņa Arāja darbību 20. gadsimta 70.- 80. gados. Lai padarītu interesantākas vēstures stundas, skolotājs sāka kolekcionēt dažādus vēsturiskus priekšmetus un materiālus: fotogrāfijas, atmiņu stāstījumus, izgriezumus no preses materiāliem, dokumentus un senas liecības par skolu izveidi un darbību. Šajā darbā aktīvi iesaistījās skolēni un viņu vecāki.
Kad 1987. gadā Drustu skola atzīmēja 300 gadu jubileju, jau bija savākts pieteikami plašs un daudzveidīgs priekšmetu, materiālu un dokumentu klāsts, ka varēja izveidot izstādi. Svētku dalībnieki – skolotāji, absolventi, izglītības nodaļas pārstāvji – ieteica izveidot skolas muzeju. Darbs pie muzeja izveides tika turpināts, pamazām krājās vēstures liecības ne tikai par skolu, bet arī par citām jomām – pagasta saimniecību un ļaudīm.
2008. gada 28. oktobrī muzejs pārtapa par Drustu novadpētniecības muzeju, kura pirmais vadītājs bija Jānis Arājs.


Pasākumi un izstādes

Laiks

Izstāde, pasākums
Janvāris 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums.
Februāris Sveču diena muzejā.
Marts Kulinārais mantojums Drustu pagastā – no maizes cepšanas līdz… Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Izstāde no Drustu novadpētniecības muzeja krājuma
Aprīlis Ekspedīcija „ Drustu vēstures pētīšana”. Materālu vākšana arhīvā.
Maijs Latvijas Republikas Neatkarības dienai veltīts pasākums Ekspedīcija „Drustu vēstures pētīšana” un materiālu vākšana arhīvos. Muzeju nakts.
Jūnijs Ekspedīcija „Drustu vēstures pētīšana” un materiālu vākšana arhīvā. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts pasākums. Izstāde no Drustu novadpētniecības muzeja krājuma
Jūlijs Ekspedīcija „Drustu vēstures pētīšana” un materiālu vākšana arhīvā. Atceres pasākums, kas veltīts ievērojamiem Drustu pagasta ļaudīm
Augusts Ekspedīcija „Drustu vēstures pētīšana” un materiālu vākšana arhīvā. Darbošanās Seno amatu darbnīcā
Septembris Ekspedīcija „Drustu vēstures pētīšana” un materiālu vākšana arhīvā. Darbošanās Seno amatu darbnīcā.
Oktobris Ekspedīcijās „Drustu vēstures pētīšana” iegūto kultūrvēsturisko priekšmetu izstāde.
Novembris Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
Decembris Tikšanās ar muzeja draugiem un atbalstītājiem „Paldies Jums!”

Izdevumi

„Jāņa Rības karikatūru izlase” – Jāņa Arāja sakārtojums un komentāri – 2012.
„Skola ezera krastā” – Jānis Arājs – 1998.

Muzeja misija

Ar muzeja ekspozīcijām un izglītojoša rakstura pasākumiem par Drustu pagasta vēsturi un mūsdienu norisēm rosināt sabiedrībā interesi par Drustu pagastu un vēlmi apmeklēt muzeju un iesaistīties muzeja veidošanā un rīkotajos pasākumos.

Muzejpedagoģiskās programmas

Es muzejā.
Mērķis: iepazīstināt ar muzeju – ar ekspozīcijām, ar krājuma glabātuvi, ar darbu muzejā, ar jaunieguvumiem muzeja krājumā.
Nodarbību saturs: iepazīšanās ar Drustu pagasta vēsturi, apskatot muzeja ekspozīcijas un krājuma zāli. Senlietu atpazīšana. Izvērtē katras lietas nozīmi cilvēka dzīvē.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

Sveču programma muzejā.
Mērķis: iepazīt tautas tradīcijas, drustēniešu sadzīvi senāk, uzzināt par sveču daudzveidību un izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām.
Nodarbību saturs: iepazīšanās ar sveču vēsturi, ticējumiem, mīklu mīnēšana. Sveču liešana. Izstādes izveidošana.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

Drustu novadpētniecības muzejs skolā.
Mērķis: papildināt vēstures stundas ar informāciju par apskatāmā laika posma norisēm pagastā.
Nodarbību saturs: muzeja darbinieks papildina stundās apgūstamo tēmu ar fotogrāfijām, dokumentiem un ar priekšmetu demonstrējumiem.

Sadarbībā ar Drustu pagasta uzņēmējiem – degustācijas un izstādes.
Mērķis: uzzināt par uzņēmējdarbību no 20. gs. līdz mūsdienām. Krējuma, sviesta, biezpiena, siera gatavošana senāk un mūsdienās, biškopības produkti – senāk un mūsdienās.
Nodarbību saturs: muzeja darbinieki kopā ar pagasta uzņēmējiem iepazīstina ar piena produktu – krējuma, biezpiena,  sviesta, siera gatavošanu senāk un mūsdienās, biškopības darbarīki senāk un mūsdienās, biskopības produktu daudzveidība un piedāvājums. Izstādes, degustācijas.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

Senā skola.
Mērķis: uzzināt, kā cilvēki apguva prasmi rakstīt un pazīt burtus, kā senāk notika mācības skolā.
Nodarbības saturs: muzeja darbinieki kopā ar apmeklētājiem izspēlē seno skolu, kā mācījās skolēni. Par palaidnībām nāksies patupēt uz zirņiem un izbaudīt skolotāja bardzību. Skolas vēstures programmas laikā tiek demonstrēti eksponāti no muzeja krājuma un spēlētas lomu spēles.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

Senie amati – no tradīcijām līdz mūsdienām.
Mērķis: izzināt un kopā ar amatniekiem mācīties senos arodus – galdnieka, kalēja arodu, darbu ar dabas materiāliem, ar ādu – pastalu darināšana
Nodarbību saturs: muzeja darbinieki kopā ar amatniekiem iepazīstina ar senajām amatu prasmēm. Darbojoties iemācīsies darināt saimniecībā noderīgus izstādājumus no koka, no ādas. Izstādes.
Programma piemērota visa vecuma interesentiem.

Krājums

Drustu novadpētniecības muzeja krājuma darba politika izstrādāta pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”, Drustu novadpētniecības muzeja nolikumu. Krājuma darba politika izriet no muzeja misijas un ataino krājuma veidošanas, pārraudzības principus, nosaka krājuma saturu, kvalitāti, krājuma dokumentēšanu, glabāšanu un saglabāšanu, krājuma drošību, pieejamību un izmantošanu.
Muzeja krājums pamatā tiek veidots:

 • apkopojot Drustu skolu vēsturi, jo pirmā skola Drustos bija jau 1687. gadā,
 • apkopojot materiālus par ekonomisko un kultūras darbību Drustu pagastā, sākot no 19. gs.,
 • ievērojamu drustēniešu dzīves un darbības materiālu apkopojums Drustu novadpētniecības muzejā.

Liela daļa krājuma priekšmetu ir izvietoti ekspozīcijā „Drusti laiku lokos”.
Vērtīgākās krājuma kolekcijas

 • Muzeja interesantākā kolekcija ir mākslas kolekcija, kura sniedz ieskatu Drustu dzīvē. Interesants skatījums uz norisēm pagastā 20. gs. 50. – 60. gados ir māksliniekam Jānim Rībam, kas zīmējis gan karikatūras, gan ainavas, gan afišas.

 • Bagātīga ir iespieddarbu un fotogrāfiju kolekcija. Visvērtīgākā ir Heinriha fon Hagemeistera grāmata „Ziņas par Drustu draudzes baznīcu, muižām un zemniekiem”, kas izdota 1838. gadā.

 • Vērtīga ir arī dokumentu kolekcija, jo tajā ir vēstule uz bērza tāss no armijas (no Sibīrijas) 1917. gada 18. novembrī.

 • Arī tekstīliju kolekcijā ir arī ļoti vērtīgi ieguvumi, piemēram, aizsarga formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā 2005. gada 28. aprīlī.

Īpaši vērtīgi jaunieguvumi:

 • Veltas Vadzes dāvinātais tautas tērps. Ar to viņa tērpusies, dziedot korī 20. gs. 50. gados;

 • Aizsargu formas tērps, kas atrasts Slapjuma kalnā;

 • Mākslinieka Jāņa Rības akvareļi un karikatūras;

 • Auļukalna zemju mērniecības kartes metāla futlārī – 1830. – 1866. gads.

 


Par muzeju

No 2010. gada 1. aprīļa par  Drustu novadpētniecības muzeja vadītāju strādā Ieva Lejmalniece.

Apmeklējot muzeju, pie krājuma glabātājas Ilzes Ļuļēnas var iegūt informāciju par Drustu pagasta un skolu vēsturi, iegūt ziņas par ievērojamiem Drustu pagasta ļaudīm un vēsturiski nozīmīgām vietām, upēm, ezeriem un kalniem.

Ir iespēja katram piedalīties pētniecības darbā. Muzeja darbinieki var palīdzēt skolēniem un studentiem labāk izzināt valsts, novada un pagasta vēsturi.

Muzeja darbinieki var gan vadīt, gan ieteikt interesantus ekskursiju maršrutus pa Drustu pagastu.

Drustu novadpētniecības muzejs ir saņēmis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas muzeja akreditācijas apliecību Nr. 118A kā apliecinājumu valsts atzītai muzeja darbībai no 2019. gada 27. februāra līdz 2024. gada  26.februārim.

Drustu muzeja nolikums